Životní pojištění: Jak řešit pojistnou událost?

14. 10. 2020 Michaela Šámalová, Ušetřeno.cz

Životní pojištění: Jak řešit pojistnou událost?

Kdo může řešit pojistnou událost?

 • Vy. Tedy ten, kdo si pojištění sjednal.
 • Oprávněná osoba = kdokoliv, kdo má právní nárok na vyplacení pojistného. Například člověk, kterému má pojišťovna vyplatit peníze po smrti pojištěného.
 • Za dítě do 18 let vyřizuje vše zákonný zástupcetedy zpravidla rodič, který se musí prokázat rodným listem dítěte.
 • Člověk, kterému jste dali plnou moc, aby za vás vše s pojišťovnou vyřešil.
 • Opatrovník, tedy osoba, kterou pověřil soud, aby se o pojištěného starala a řešila za něj úřední věci. V takovém případě musí opatrovník dodat pojišťovně ještě rozhodnutí soudu o opatrovnictví.
   

Jak řešit pojistnou událost?

Pracovní neschopnost

Kdy nahlásit pracovní neschopnost?

Pracovní neschopnost, třeba když dostanete zápal plic a doktor vás nechá doma, musí nejdřív nějakou chvilku trvat, než ji můžete nahlásit pojišťovně. Jedná se o takzvanou čekací dobu. Ta může trvat 15 dnů nebo klidně i několik měsíců, záleží na typu vašeho pojištění. Pracovní neschopnost pak pojišťovně nahlaste okamžitě po skončení čekací doby. Pojišťovna vám pak bude buď vyplácet plnění průběžně, nebo vám dá celou částku až po ukončení neschopenky. 
  

Jaké papíry a dokumenty jsou potřeba?

 • Oznámení pojistné události.
 • Kopie dokladu Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“, který vám vystaví lékař. Dnes už může jít i o  eNeschopenku.
 • Kopie všech lékařských zpráv z průběhu léčby, tj. kopie záznamů ze zdravotní karty.
 • Potvrzení zaměstnavatele, že u něj skutečně pracujete, včetně výše mzdy pro výpočet kompenzace. 
 • Pokud jste OSVČ, tudíž nemáte potvrzení zaměstnavatele, musíte doloží výpis ze živnostenského rejstříku a daňové přiznání k dani z příjmu za předchozí zdaňovací období.
   

Může se stát, že vás lékař bude chtít ještě chvíli nechat doma. Pokud doktor vaši neschopenku prodlouží, zašlete pojišťovně vždy na začátku měsíce potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti, papír lidově známý jakolístek na peníze.

Jak to vypadá v praxi?

Řekněme, že máte sjednanou čekací dobu na 15 dní. Už týden jste ale na neschopence kvůli zápalu plic. Při další lékařské prohlídce vám doktor neschopenku prodlouží ještě o 2 týdny. Po uplynutí 15 denní čekací doby můžete s pojišťovnou začít řešit pojistnou událost. Zašlete jí vyplněné oznámení o pojistné události, kopii rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti a potvrzení od zaměstnavatele.

Po 2 týdnech jdete znovu k lékaři, který rozhodne, že musíte zůstat ještě doma. Dohodnete se s ním, že ho navštívíte na začátku měsíce, kdy vám vystaví potvrzení o trvání pracovní neschopnosti pro vašeho zaměstnavatele. Kopii tohoto potvrzení pošlete pojišťovně. Pokud máte sjednané pojištění s průběžnou výplatou plnění, dostanete na základě tohoto papírku od pojišťovny peníze. 

Až se vyléčíte, váš lékař uvede na neschopenku datum, kdy skončila vaše pracovní neschopnost. Kopii tohoto potvrzení s jasně vyznačeným datem konce pracovní neschopnosti zašlete do pojišťovny. Pokud máte sjednané pojištění s výplatou po ukončení pracovní neschopnosti, dostanete od pojišťovny peníze až na základě tohoto dokumentu.

Jak vysoké pojistné se vyplácí?

Pojištění pracovní neschopnosti je škodové pojištění. To znamená, že vám proplatí pouze finanční škodu = váš ušlý příjem, o který jste přišli kvůli léčení úrazu nebo nemoci. Řekněme, že je váš čistý příjem 20 000 Kč a nemocenskou dostanete 12 000 Kč. Zbylých 8 000 Kč doplatí pojišťovna.

Nemá smysl nastavovat si pojištění vyšší, než jaká je vaše čistá mzda. I kdybyste se pojistili třeba na 30 000 Kč, pojišťovna vyplatí pouze rozdíl mezi standardním čistým příjmem a příjmem na nemocenské.


 Mutumutu vyplácí v případě pracovní neschopnosti měsíční rentu. Omrkněte, jak funguje jejich životní pojištění.

 

Invalidita

Kdy nahlásit invaliditu?

Invaliditu můžete pojišťovně nahlásit v momentě, kdy dostanete od lékaře Okresní nebo České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) posudek o přiznání invalidity. Pozor, na vyhodnocení invalidity můžete čekat i několik měsíců.

Pokud je vaše postižení nevratné (např. když přijdete o oko), máte invaliditu přiznanou natrvalo. Jestliže ale existuje šance na zlepšení, například se léčíte s rakovinou, invaliditu vám doktor přizná jen na určitou dobu. Před jejím uplynutím vás posudkový lékař znovu vyšetří a určí, jestli se váš stav nezlepšil. Není neobvyklé, že se pacient s handicapem naučí žít a pak zvládá běžné činnosti mnohem lépe, tudíž lékař stupeň invalidity sníží.
 

Jaké papíry a dokumenty jsou potřeba?

 • Oznámení pojistné události.
 • Kopie „Rozhodnutí ČSSZ o přiznání invalidního důchodu“.
 • Kopie lékařské zprávy, tj. kopie záznamu lékařského posudku o invaliditě ve vaší složce.
   

Jak to vypadá v praxi?

Představte si, že vás postihla nemoc, která vám znemožňuje pracovat. Nejdříve jste s nemocí v pracovní neschopnosti a přibližně kolem 10. měsíce, pokud se váš stav nelepší, váš lékař požádá Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) o posouzení vašeho stavu a přiznání invalidity. Pak si projdete zdlouhavou byrokracií, která zahrnuje posouzení nemoci posudkovým lékařem včetně případné lékařské prohlídky. Během tří následujících měsíců vám přijde oznámení, jestli vám byl přiznán invalidní důchod.

Řekněme, že vám lékař diagnostikoval invaliditu 1. stupně. Rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu od OSSZ spolu s lékařskou zprávou posudkového lékaře okopírujete a zašlete včetně oznámení o pojistné události pojišťovně. Následně už jen vyčkáte na její verdikt.
 

Jak vysoké pojistné se vyplácí?

Pojistnou částku dostanete buď jednorázově, nebo v pravidelných výplatách. Pojištění většinou končí, jakmile dostanete celou pojistnou částku. Novinkou je životní pojištění Mutumutu, které vyplácí pravidelnou měsíční rentu až do sjednaného konce, nebo po celou dobu trvání invalidity.

Pokud berete 30 000 Kč čistého a je vám přiznána invalidita III. stupně, dostanete od státu invalidní důchod ve výši 16 500 Kč. Následně záleží na tom, jaké pojištění a jak vysokou pojistnou částku jste si sjednali. Pojišťovna vám buď jednorázově vyplatí pojistnou částku, nebo vám bude posílat měsíčně 13 500 Kč, dokud nedají platby dohromady celou pojistnou částku. V případě Mutumutu ale získáte měsíční rentu až do konce pojištění (například do momentu, kdy získáte právo na penzijní důchod), nebo do ukončení invalidity (například se vyléčíte z těžké choroby).
 

Úraz

Kdy nahlásit úraz?

Nahlásit úraz se doporučuje většinou až po ukončení léčby. Úrazy si totiž obvykle můžete pojistit různě – buď pro případ krátkodobé léčby (většinou kolem 7 dní), nebo pro případ dlouhodobé léčby (nad 7 dní). Pojišťovna chce proto nejdřív vědět, o který z těchto dvou případů se jedná, tedy jak dlouho jste se z úrazu dostávali. Teprve pak může rozhodnout o výši vyplaceného pojistného. 

V roce 2018 bylo na chirurgických ambulancích ošetřeno 1 923 428 úrazů. Mezi nejobvyklejší úrazy patřil například vymknutý kotník, zlomená ruka nebo pohmožděné zápěstí. 

Jaké papíry a dokumenty jsou potřeba?

 • Oznámení pojistné události.
 • Kopie prvního vyšetření úrazu, například lékařský záznam z pohotovosti. 
 • Kopie veškerých lékařských záznamů léčby, například zprávu o lékařské prohlídce, o odstranění sádry a prohlášení, že už se nemusíte léčit.
 • Pokud musela policie řešit situaci, která k úrazu vedla, pak pojišťovně dodejte také kopii policejního protokolu.

Jak to vypadá v praxi?

Řekněme, že jste na procházce špatně došlápli a skončili na pohotovosti s vymknutým kotníkem a zpřetrhanými vazy. 

Z pohotovosti vás pošlou na další oddělení, kde vám lékař nohu znovu vyšetří a nechá ji dát do sádry. Po několika týdnech jdete na kontrolu, kdy doktor sádru odstraní a vyhodnotí, že je vše na dobré cestě. Doporučí vám ale fixovat zatím nohu obinadlem. Za další dva týdny jdete na poslední vyšetření, kdy lékař rozhodne, že je noha vyléčena. 

Jelikož už vás další prohlídka nečeká a úraz byl úspěšně vyléčen, můžete si od doktora vyžádat kopii lékařské zprávy s informacemi o všech třech podstoupených kontrolách. Lékařskou zprávu pak spolu se zprávu od pohotovosti a oznámením o pojistné události zašlete pojišťovně. Ta vše přezkoumá a rozhodne o vyplacení pojistky.

Jak vysoké pojistné se vyplácí?

Každá pojišťovna má vlastní oceňovací tabulku, ve které si najde, jak dlouho se s úrazem máte přibližně léčit. Počet dní v tabulce pak vynásobí denním odškodným, na jehož výši jste se dohodli při sjednávání pojištění. Tabulky jsou vždy k nahlédnutí na webu společnosti.

Zpřetrhané vazy v kotníků se podle pojišťovny léčí standardně 8 týdnů. Pokud jste si sjednali denní odškodné ve výši 300 Kč, pak dostanete celkem 16 800 Kč.

Jak je to s trvalými následky úrazu?

Připojistit si můžete ještě trvalé následky úrazu, jde například o zjizvení obličeje, ztrátu sluchu nebo amputaci prstu. U úrazů, kdy není trvalý následek zřejmý, chce ale pojišťovna většinou nejdříve vědět, že to skutečně „nerozchodíte“. Teprve po uplynutí stanovené doby se nechá přesvědčit, že jde o trvalý následek úrazu. 

Následně pojišťovna znovu vytáhne oceňovací tabulky a najde si, jak závažné následky má váš úraz. Například máte kvůli zpřetrhaným vazům lehce omezenou hybnost kotníku. Jelikož jde jen o poměrně malý problém, dosáhnete v tabulce pouze na 5 %. Kdybyste byli pojištění na 1 000 000 Kč, pak dostanete od pojišťovny 50 000 Kč.

Do výpočtu může vstoupit ale ještě tzv. progrese. Jde o to, že se vám částka v případě závažných trvalých následků ještě znásobí. Čím závažnější následky, tím více procent, tím větší progrese, tím vyšší násobek.  

Řekněme, že jste úplně ztratili hybnost v kotníku a v tabulkách vaší pojišťovny dosáhnete na 30 %. Pojišťovna k takovým úrazům už dává dvojnásobnou progresi, proto dostanete 2× 30 % z 1 000 000, tedy 600 000 Kč. 
 

Závažné onemocnění

Kdy nahlásit závažné onemocnění?

Závažné onemocnění nebo těžkou operaci nahlaste pojišťovně hned, jakmile vám o situaci řekne doktor. 
 

Jaké papíry a dokumenty jsou potřeba?

 • Oznámení pojistné události.
 • Kopie nálezu od odborného lékaře. Závažné onemocnění musí být potvrzeno doktorem se specializací na danou nemoc, například onkologem v případě rakoviny.
 • Kopie veškerých lékařských záznamů léčby, například vyšetření EEG, EKG, CT atd.
 • Kopie operačního protokolu a propouštěcí zprávy v případě zákroku.
 • Pokud musela policie řešit situaci, která způsobila závažné onemocnění nebo zapříčinila nutnost těžké operace, pak pojišťovně dodejte také kopii policejního protokolu.
   

Jak to vypadá v praxi?

Ihned po diagnóze zašlete do pojišťovny oznámení o pojistné události spolu s kopií nálezu, který vám vystavil odborný lékař.

Jak vysoké pojistné se vyplácí?

Pojistnou částku vám pojišťovna buď vyplatí hned v momentě, kdy vám lékař stanovil diagnózu, nebo bude pojištění pokračovat a společnost vám bude vyplácet menší částky s každou další pojistnou událostí. Například dostanete část peněz v momentě, kdy vám je nemoc diagnostikována a další až v případě, že se stav zhorší a je nutná operace.
 

Úmrtí

Kdy nahlásit úmrtí?

Pojišťovně můžete pojistnou událost nahlásit v podstatě hned, jakmile je vystaven úmrtní list.

Jaké papíry a dokumenty jsou potřeba?

 • Oznámení pojistné události.
 • Kopie úmrtního listu.
 • Kopie potvrzení o příčině úmrtí, případně lékařské nebo pitevní zprávy s příčinou úmrtí.
 • Pokud pojistnou událost, například dopravní nehodu, při které k úmrtí došlo, musela řešit policie, pak pojišťovně dodejte také kopii policejního protokolu

Jak to vypadá v praxi?

O úmrtní list a doklad o příčině úmrtí zažádáte na matrice, kde musíte také doložit svou totožnost a vztah k zemřelému (manželství například oddacím listem). Kopie úmrtního listu a potvrzení o příčině smrti zašlete pojišťovně. Ta vše prověří a následně vyplatí pojistné obmyšlené osobě uvedené ve smlouvě o životním pojištění.

Jak vysoké pojistné se vyplácí?

V případě smrti vyplatí pojišťovna obmyšlené osobě celou pojistnou částku najednou, nebo začne obmyšleným osobám vyplácet měsíční rentu po sjednanou dobu.


 Přečtěte si vše o životním pojištění

M
Michaela is the author of this solution article.

Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.
Životní pojištění Pojistná událost