Co je to hypotéka naopak (obrácená hypotéka)?

31. 03. 2020 Michaela Šámalová, Ušetřeno.cz

Co je to hypotéka naopak (obrácená hypotéka)?

Obrácená, nebo též reverzní hypotéka, je zjednodušeně řečeno renta z nemovitosti. Jedná se o úvěr, takže ji smí poskytovat pouze společnosti s licencí od České národní banky na poskytování spotřebitelských úvěrů.

Pro koho je vhodná

Pro ty z vás, kteří jste už staršího věku a vlastníte nemovitost, ve které chcete dožít, ale přitom nemáte dost peněz na její udržování. Nebo když si chcete přilepšit v penzi, ale nemůžete svou nemovitost prodat, protože byste neměli kde bydlet. Musíte ale vědět, že se nejedná o hypotéku, ale o půjčku. Správně se jí říká spotřebitelský úvěr na bydlení, jehož splacení zajišťujete právě svou vlastní nemovitostí, k níž bylo zřízeno zástavní právo ve prospěch poskytovatele úvěru, tj. věřitele. Chcete-li obrácenou hypotéku získat, musíte splňovat podmínky pro žadatele.

Jak obrácenou hypotéku získat?

Musíte doložit své příjmy, výdaje domácnosti, odhad nemovitosti a doklad, jakým způsobem jste svou nemovitost získali. Někteří poskytovatelé mohou vyžadovat i lékařské potvrzení o vašem zdravotním stavu.

Pokud bude všechno v pořádku, dojde k podpisu smlouvy a následně k převodu majetkových práv na věřitele a zápisu zástavního práva do katastru nemovitostí. Vy zůstáváte majitelem nemovitosti. Po zapsání do katastru vám bude vyplacena dohodnutá částka. Tu vám může věřitel vyplatit jednorázově, nebo jako pravidelnou měsíční rentu, případně kombinací obou způsobů. Vy budete dále hradit pouze provozní náklady na energie, údržbu hradí věřitel.

Kdy bude úvěr splatný?

Pokud nastane jedna z následujících situací u posledního žijícího účastníka smlouvy.

– Poslední z majitelů zemře.
– Dům či byt bude prodán majitelem.
– Dům či byt je už více než 6 měsíců neobydlený.
– Majitelé neplatí účty spojené s nemovitostí nebo neplní ostatní povinnosti smlouvy.


Výhody a nevýhody obrácené hypotéky

+ Prodáte věřiteli svou nemovitost, ale můžete v ní zůstat až do smrti.

+ Obdržíte za to buď jednorázovou částku, nebo pravidelnou doživotní rentu, případně kombinaci obojího.


– Musíte se o nemovitost dále starat a platit za ni účty.

– Věřitel si přidá marži, takže celková suma, kterou za nemovitost dostanete, se nikdy nebude rovnat ani blížit částce, kterou byste získal/a standardním prodejem. Obvykle se renta pohybuje podle vašeho věku mezi 15 až 50 % odhadní ceny nemovitosti.

– Je zde velký etický problém, protože se kalkuluje s datem vlastního úmrtí. Ve smlouvě je uvedeno „dožití“, takže pokud budete žít déle, než jak poskytovatel hypotéky počítal, prodělá na tom a obráceně.

– Vaši dědicové, kterým nemovitost připadne, budou muset splatit úvěr, aby si ji mohli nechat, takže si vlastně od věřitele znovu koupí. Jinak se nemovitost prodá a dědicové dostanou zbytek peněz po splacení dluhů. Pokud dluh neuhradí, bude úvěr splacen z peněz z prodeje nemovitosti. Totéž se stane, jestliže žádné dědice mít nebudete a dědictví přejde jako odúmrť na stát.

– Pro pojišťovny není obrácená hypotéka zajímavá, protože představuje mnoho rizik jako např. zvýšené náklady, náklady na správu apod.

– Ani pro banky není příliš zajímavá, jelikož nechtějí nést riziko, že budou rentu vyplácet nad hodnotu nemovitosti.


Podmínky pro žadatele

– Minimální věk 60 let.
– Jestliže jste manželé, musí tuto podmínku splňovat mladší z vás.
– Všichni spoludlužníci musí být v den podpisu smlouvy svéprávní.
– Musíte vlastnit nemovitost na území České republiky, kterou zajišťujete splacení úvěru.
– K nemovitosti nesmějí být vázány žádné majetkové spory ani jiné zástavní právo třetí osoby.
– Musíte v nemovitosti bydlet.
– Nesmí na vás být uvalena exekuce.
– Nemovitost musí být dobře udržovaná.


Potřeba je také odhad nemovitosti. Odhadce stanoví současnou tržní hodnotu nemovitosti a výsledek upraví pojistný matematik, který zohlední střední délku života (jak dlouho vám asi bude renta vyplácena) a další faktory jako růst tržní hodnoty nemovitosti a náklady na údržbu do očekávaného momentu ukončení omezení dispozic pro věřitele.


„Obrácená hypotéka není totéž, co prodej nemovitosti s věcným břemenem dožití. U obrácené hypotéky je vlastníkem nemovitosti klient (senior), společnost poskytující hypotéku má pak na nemovitost zástavní právo. Dluh, který vznikl vyplacením jednorázové částky nebo měsíční renty, následně splatí dědic klienta.“ 

– Petra Macáková, hypoteční specialistka srovnávacího portálu Ušetřeno.cz

M
Michaela is the author of this solution article.

Byla tato odpověď užitečná? Ano Ne

Send feedback
Je nám líto, že jsme vám nemohli pomoci. Pomozte nám zlepšit tento článek a napište nám zpětnou vazbu.
Hypotéka Obrácená hypotéka